TULsie.pl specjaliści od chust i nosidełek | 24hugs
Sklep: al. Waszyngtona 22, Warszawa
+48 507 157 051, przy@tulsie.pl
Regulamin sklepu TULsie.pl

Regulamin sklepu TULsie.pl

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.TULsie.pl prowadzi sprzedaż detaliczną udostępnianych na stronie artykułów za pośrednictwem Internetu. Zasady sprzedaży określa niniejszy Regulamin.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów podmiotom, które dokonują Zamówień z terenu Rzeczpospolitej Polskiej i dla których dostawa nastąpić ma na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Właścicielem Sklepu jest Marcin Kalkhoff prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KALKHOFF Marcin Kalkhoff z siedzibą przy ul. Gen. S. Skalskiego 5/104, 03-982 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer REGON 015718711 oraz NIP 5211789642. Kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: przy@tulsie.pl i numerem telefonu: 507 157 051.
1.4. Odbieranie Zamówień i dostarczanie przedmiotu Zamówienia odbywać się może z i na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Dla umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
1.6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep:
1.6.1 System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
1.6.2 Procesor: 1 GHz
1.6.3 RAM: 1 GB pamięci RAM
1.6.4. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
1.6.5. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
1.6.6. Sterowanie: klawiatura, mysz
1.6.7. Opcjonalnie: słuchawki
1.6.8. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
1.6.9. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script oraz cookies: Google Chrome (min. wersja 45), lub Mozilla Firefox (min. wersja 40), lub Opera (min. wersja 38) lub Safari (min. wersja 8) w standardowej konfiguracji.
1.7. Użytkownik poprzez korzystanie ze Sklepu potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i w całości go akceptuje.
1.8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
1.9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Administrator zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych danych.
1.10. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Definicje

2.1. Administrator – oznacza administratora Sklepu, czyli KALKHOFF Marcin Kalkhoff i osoby upoważnione do działania w jego imieniu.
2.2. Formularz Rejestracji – oznacza formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta.
2.3. Formularz Zamówienia – oznacza interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka Zakupowego oraz określenie preferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
2.4. Konto – oznacza oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i zabezpieczony hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
2.5. Koszyk Zakupowy – oznacza Produkt lub zbiór Produktów wskazanych przez Użytkownika w Sklepie, przez którego akceptację za pośrednictwem Formularza Zamówienia, Kupujący wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na ten Produkt lub zbiór.
2.6. Kupujący – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
2.7. Produkt – oznacza towar oferowany przez Sklep, które może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży.
2.8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.
2.9. Sklep – oznacza sklep internetowy dostępny w domenie internetowej www.TULsie.pl.
2.10. Sprzedawca – oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi Sklep w którym upublicznia swoją ofertę. Sprzedawcą jest KALKHOFF Marcin Kalkhoff.
2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży i dostawy Produktu zawierana albo zawarta między Kupującym, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Umowa Sprzedaży zawarta jest z chwilą otrzymania od Administratora potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
2.12. Usługobiorca – oznacza Użytkownika posiadającego Konto lub Kupującego.
2.13. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego ze Sklepu, niezależnie od faktu posiadania Konta w Sklepie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania ze Sklepu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną.
2.14. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3. Usługi dodatkowe w Sklepie

3.1. W Sklepie możliwe jest korzystanie z następujących usług dodatkowych ułatwiających składanie Zamówień – Konta oraz Formularza Zamówienia.
3.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków –
(i) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz
(ii) kliknięciu pola „Rejestracja”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych rejestrującego się Użytkownika: imię i nazwisko, oraz hasło. Korzystanie z Konta jest bezpłatne.
3.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka Zakupowego w Sklepie. W Formularzu Zamówienia oprócz wskazania Produktu lub zbioru Produktów, które mają być przedmiotem Zamówienia należy wypełnić zgodnie z prawdą wszelkie wymagane pola.

4. Procedura i warunki składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Ostateczny całościowy koszt dostawy obejmujący Cenę Produktu oraz koszty dostawy i płatności wskazywany jest przed złożeniem Zamówienia poprzez kliknięcie pola „Zamawiam i Płacę”.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.
4.4. Złożenie Zamówienia następuje za pośrednictwem Formularza Zamówienia i może być dokonane przez każdego Użytkownika mogącego być Kupującym niezależnie od faktu posiadania przez niego Konta. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków – (i) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (ii) kliknięciu pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Dla Kupujących posiadających Konto, domyślnymi danymi, o których mowa w zdaniach poprzedzających są dane podane w Formularzu Rejestracyjnym (Kupujący winien uzupełnić pozostałe puste pola, jak również może wskazać inne dane na potrzeby określonego Zamówienia).
4.5. Kupujący oświadcza, iż posiada pełnię zdolności do czynności prawnych będących przedmiotem Zamówienia i Umowy Sprzedaży.
4.6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą mailowego lub telefonicznego potwierdzenia Zamówienia przez Administratora.
4.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży w odpowiedzi na złożone Zamówienie w sytuacji, gdy:
4.7.1. Okaże się, że zamówiony Produkt nie jest już dostępny u Sprzedawcy lub jego sprzedaż jest z uzasadnionych powodów niemożliwa;
4.7.2. Sprzedawca poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych podanych przez Kupującego w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji albo wola zawarcia Umowy Sprzedaży przez Kupującego będzie budziła uzasadnione wątpliwości;
4.7.3. Doszło do istotnej zmiany ceny danego Produktu (o więcej niż 3%) z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę;
4.7.4. Kupujący zamówi jednorazowo więcej niż 10 sztuk tego samego produktu;
4.7.5. Kupujący naruszy niniejszy Regulamin;
4.7.6. Kupującym jest osoba, której Konto zostało usunięte w trybie wskazanym w pkt. 6.3 lub 6.4 niniejszego Regulaminu.
4.8. Sposoby płatności:
Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży na rzecz Sprzedawcy zostanie dokonana zgodnie z jednym z poniższych sposobów w zależności od wyboru Kupującego dokonanego w Formularzu Zamówienia:
4.8.1. Przelewem z góry na konto bankowe mBank S.A. nr konta: PL 30 1140 2004 0000 3902 7879 0380. W przypadku nieotrzymania płatności w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
4.8.2. Z góry kartą płatniczą lub e-przelewem. Płatność za pośrednictwem systemu płatniczego przelew24 lub paypal.
4.9. W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Warunki dostawy

5.1. Sprzedawca udostępnia dostawę Produktu za pośrednictwem: Poczty Polskie, firmy kurierskiej lub inPost.
5.2. Dostawa możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególnych przypadkach dostawa jest możliwa poza granicami RP, a jej koszt jest ustalany indywidualnie.
5.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są również na stronie Sklepu w zakładce „Koszty dostawy”. W przypadku różnic między nimi decydujące znaczenie mają koszty dostawy wskazane w trakcie składania Zamówienia.
5.4. Termin wysyłki Produktu do Kupującego wynosi do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia potwierdzenia Zamówienia przez Administratora, jeżeli Produkt jest oznaczony „dostępny w magazynie”, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Jeśli Produkt jest oznaczony jako „brak w magazynie” Kupujący otrzyma w tym samym terminie od Administratora w formie mailowej lub telefonicznej informację o możliwościach i terminach dostawy. Bieg terminu rozpoczyna się w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku lub koncie rozliczeniowym Sprzedawcy.

6. Warunki usunięcia Konta

6.1. Sklep i Usługobiorca posiadający Konto mogą w każdym czasie zgodnie postanowić o usunięciu Konta.
6.2.1. Usunięcie Konta przez którąkolwiek ze stron.
6.2.2. Usługobiorca może wyrazić wolę usunięcia Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przy@tulsie.pl lub też pisemnie na adres: KALKHOFF Marcin Kalkhoff, ul. Gen. S. Skalskiego 5/104, 03–982 Warszawa. Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli w tym przedmiocie.
6.3. W wypadku Usługobiorców posiadających Konto i będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może zdecydować o usunięciu Konta, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Konto w takim wypadku zostanie usunięte w ciągu 30 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. W przypadku uznania zasadności reklamacji koszty dostawy w wysokości najniższej opłaty pocztowej lub kurierskiej dostępnej w miejscu zamieszkania reklamującego niezbędnej dla bezpiecznego doręczenia przesyłki, pokrywa Sprzedawca.
7.2. Rękojmia Sprzedawcy za wady Produktów w odniesieniu do Kupujących niebędących konsumentami jest wyłączona.
7.3. Reklamacje
7.3.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu wady Produktu są określone w szczególności ustawą z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. nr 827) oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 t.j. ze zm.) Kodeks Cywilny.
7.3.2. Zawiadomienia o wystąpieniu wady Produktu oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przy@tulsie.pl lub też pisemnie na adres: KALKHOFF Marcin Kalkhoff, ul. Gen. S. Skalskiego 5/104, 03–982 Warszawa. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny wady Produktu należy go również dostarczyć na powyższy adres. O konieczności dostarczenia Produktu Sprzedawca informuje indywidualnie Kupującego, z którym dodatkowo ustala termin i warunki odbioru Produktu od Kupującego.
7.3.3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.
7.4. Każdy Użytkownik Sklepu uprawniony jest również do zgłaszania w formie mailowej lub pisemnej na adresy wskazane w pkt. 7.3.2. powyżej wszelkie zastrzeżenia związane ze sposobem funkcjonowania Sklepu lub Konta. Zgłoszenie takie powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej zastrzeżenia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną zgłoszenia. Zaleca się podanie w opisie zgłoszenia jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących zdarzenia będącego powodem zgłoszenia, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
7.5. Sklep odniesie się do zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.4. powyżej nie później niż w terminie 14 dni a odpowiedź jest wysyłana na podany przez zgłaszającego adres (mailowy lub pisemnie), chyba że strony ustalą inny sposób.

8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez konsumentów

8.1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: przy@tulsie.pl lub też pisemnie na adres: KALKHOFF Marcin Kalkhoff, ul. Gen. S. Skalskiego 5/104, 03–982 Warszawa.
8.2. Sprzedawca poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Kupującego stosownej informacji niezwłocznie potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu przez Kupującego od umowy.
8.3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a odstępujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie. Kupujący zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący dokonując Zamówienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
8.5. Sprzedawca uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem wpłaconych sum do chwili otrzymania od Kupującego Produktu, od zakupu którego Kupujący odstąpił lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego Produktu i po potwierdzeniu nienaruszonego stanu Produktu, zwróci wpłaconą cenę. Sklep zwróci również koszty przesyłki do Kupującego w kwocie równej cenie najtańszej opcji przesyłki dostępnej do wyboru Kupującego przy składaniu Zamówienia.
8.6. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
8.7. Termin 14 dni, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy o świadczenie usług niepołączone z obowiązkiem wydania Kupującemu Produktu od dnia jej zawarcia.
8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w umowach:
(i) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(ii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(iii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(iv) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(v) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(vi) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
(vii) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;
(viii) w której przedmiotem świadczenia (w tym także Produktem) są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(ix) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(x) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(xii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, których spełnianie przez Sprzedawcę rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
8.9. Wzór formularza odstąpienia umowy jest dostępny do pobrania pod niniejszym Regulaminem w załączniku nr 1.

9. Dane Osobowe

9.1. Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w Formularzu Rejestracji oraz w trakcie składania Zamówień w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę, w celach marketingowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora środkami komunikacji elektronicznej, co nie jest jednakże warunkiem skorzystania przez Użytkownika ze Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne – może jednak być niezbędne dla prawidłowego zawarcia i realizacji umów opisywanych w niniejszym Regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody.
9.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa lub niniejszym Regulaminie.
9.3. Usługi świadczone za pośrednictwem Sklepu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.
9.4. Odbiorcy danych osobowych:
9.4.1. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
9.4.2. W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
9.5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Kupujących): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj). W wypadku Usługobiorców (Kupujących) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Administratora usług w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów.
9.6. Każdy Użytkownik uprawniony jest do zasięgnięcia informacji u Administratora o rodzaju przetwarzanych danych osobowych tego Użytkownika i o celu ich przetwarzania, jak również do zażądania zaprzestania ich przetwarzania.
9.7. Szczegółowe postanowienia dotyczące kwestii związanych z ochroną danych osobowych zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w zakładce Polityka prywatności.

10. Postanowienia końcowe

10.1. W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Kupujący ma możliwości skorzystania także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają między innymi stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Zamawiający może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
10.2. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie sklepu w zakładce Regulamin sklepu oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika posiadającego Konto z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem w trybie wskazanym w pkt. 6.2.2.
10.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na sklepie internetowym w zakładce „Regulamin sklepu”.
10.4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi rejonowemu dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
10.5 We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
10.6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2016 roku.

tulsie-pl-logo-rgb-1024x300


Pobierz załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy.

tulsie-pl-formularz-odstapienia-od-umowy-adobe_pdf

Shopping cart

0

No products in the cart.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.