Regulamin konkursu TULsie.pl

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu TULsie.pl jest KALKHOFF z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. S. Skalskiego 5/104, 03-982  Warszawa, NIP 5211789642 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu Facebook.com dla użytkowników, którzy są fanami TULsie.pl:  www.facebook.com/TULsiepl
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Konkurs trwa od 25.06.2017 do 02.07.2017 do godziny 23.59. Ogłoszenie wyników nastąpi 03.07.2017
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia tj. umieszczenia komentarza z odpowiedzią pod postem konkursowym.
 6. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.


II Uczestnik konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które w dniach 25.06.2017 do 02.07.2017 do godziny 23.59 wykonają zadanie konkursowe.
 2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków rodziny uznaje się wstępnych.

 

III  Nagrody dla Uczestników

 1. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w konkursie jest regulowane nosidełko TULA Feee-to-Grow Discover.

 

IV Miejsce, czas Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu TULsie.pl.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w treści postu konkursowego na portalu Facebook na profilu TULsie.pl.


V Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem Uczestnika jest udzielenie odpowiedzi na konkursowe pytanie, na portalu Facebook na profilu TULsie.pl.
 2. Odpowiedź należy umieścić jako komentarz pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/TULsiepl
 3. Każdy uczestnik może umieścić wiele odpowiedzi, ale może zostać nagrodzony tylko 1 raz.
 4. Organizator dokona oceny odpowiedzi i ogłosi zwycięzcę na fanpage’u TULsie.pl.

Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranemu Uczestnikowi nagrody określonej w pkt. III.


VI Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni kalendarzowych na fanpage`u https://www.facebook.com/TULsiepl/ wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
  a) imię i nazwisko
  b) adres korespondencyjny
 3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. VI, przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 4. Przyznana w konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Organizatora zwycięzcy.
 5. Nagroda zostanie wysłana pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 6. Przyznana nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 7. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.


VII Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
  e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku;
  f) nie ukończyli 18 lat.


VIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


IX Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.


X Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: przy@TULsie.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/TULsiepl
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku.


XI Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2017 r. do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.TULsie.pl.